دفاع از حقوق کارفرمایان

سازمان نظام صنفی با بهره گیری از توان جمعی اعضا خود همواره این توان را داشته که با ارکان قانونگذاری و اجرایی کشور وارد تعاملات سازنده شده و ...

سازمان نظام صنفی با بهره گیری از توان جمعی اعضا خود همواره این توان را داشته که با ارکان قانونگذاری و اجرایی کشور وارد تعاملات سازنده شده و خواسته های قانونی اعضای صنف را مطرح نمایند.

دسترسی به آخرین قوانین تاثیر گذار بر فرآیندهای کسب و کار، خدمات مالیاتی و بیمه ای، مشاوره های حقوقی و داوری همگی در راستای تسهیل توسعه کسب و کارها و پیشگیری از خسارات ناخواسته، فضایی مناسب را برای کارفرمایان این حوزه فراهم می آورد.